ស្ថានទូតសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ ដែលបំពេញបេសកកម្ម ធ្វើការ និងសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុនចូលរួមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត សំរាប់រៀបចំបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីឆ្នាំ២០១៦ នាពេលខាងមុខ សូមជូនព័ត៌មានលំអិតដូចខាងក្រោម

H.E. Ms. Chea Kimtha visited Osaka Prefecture

Under the arrangements and coordination by Mr. Hideo Yamada, Honorary Consul of Cambodia in Osaka, H.E. Ambassador Chea Kimtha, made an official visit to Osaka Prefecture on 28th-29th July 2016.

The purposes of visit were to further strengthen the cordial relationship between the people of Cambodia and people of Osaka Prefecture and bring better awareness to Osaka Prefecture about Cambodia’s culture, investment, tourism and development potentials in order to invite more Japanese private companies and tourists in Osaka to invest and visit Cambodia.

During the visit, H.E. Ambassador met important local leaders- H.E. Mr. Hirofumi Yoshimura, Mayor of Osaka City, and H.E. Mr. Ichiro Matsui, Governor of Osaka Prefecture, on 28th and 29th July 2016, respectively.

Furthermore, H.E. Ambassador had a meeting with Cambodian students and trainees studying and working in Osaka and had lunch together.

Khmer Speech Contest 2016

On 16th July 2016, the Royal Embassy of Cambodia in Japan organized the “Khmer Speech Contest 2016”, followed by the “Awarding Ceremony and Reception of Khmer Speech Contest” at the Embassy.

The purposes of the Speech Contest are to promote Khmer language and encourage Japanese people studying and using Khmer language in Japan, as well as celebrating the direct flights for the first time launched by ALL Nippon Airways (ANA) from Narita International Airport toPhnom Penh Capital City of Cambodia on 1st September 2016.

A total of 25 Japanese applicants submitted their speeches to attend the “Khmer Speech Contest 2016”.

About 70 people from the Ministry of Foreign Affairs of Japan, Japan-Cambodian Association, Cambodian Community in Japan, Cambodian Students Association in Japan and Tokyo Universities of Foreign Studies participated in the above event. The former Ambassadors of Japan to Cambodia were also present at this event.